3x8

8 óra munka - 8 óra pihenés - 8 óra szórakozás
 
LÉTMINIMUM HELYETT TÁRSADALMI MINIMUM
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJA
 
 
A valódi szociáldemokrata eszmeiség alapvető jellemzője minden ember szociális biztonságának előtérbe helyezése, a humanista juttatások prioritása a profit gátlástalan növelése és az embertelen kizsákmányolás helyett. A szegénység elleni harc, a társadalmi-gazdasági felemelkedés gondolata végigkíséri mind a magyar, mind a nemzetközi szociáldemokrata politikai mozgalmakat, de nem volt idegen a felvilágosult eszmeiséget valló munkaadók, gyáriparosok körében sem.  Nem lehet véletlen, hogy napjainkban számos, a miénknél jóval magasabb életszínvonalat biztosító nyugat-európai országban a kormányzás politikai felelősségét a szociáldemokrata pártok viselik.
A rendszerváltás utáni Magyarország az extraprofit gátlástalan növelése, a könnyű pénzügyi-gazdasági zsákmányszerzés iskolapéldájává vált. A munka világában ma gyakorlatilag minden törvénytelenség megengedett. Ennek érdekében a szociális jogok eltöröltettek, de legalábbis a tőke szolgálatába állíttattak úgy, hogy a 2012-ben módosított Munka Törvénykönyve legalizálta a törvényalkotói szándékot.  Sajnálatos, hogy a politikusok nem vitatható felelősségében osztoztak a már csak szinte nevükben létező, a munkavállalók érdekeit a valóságban csak szavakban képviselő hazai szakszervezetek is.
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK választási programja – összhangban az Európai Szociális Karta célkitűzéseivel – valódi válaszokat ad Magyarország problémáira. Meggyőződésünk, hogy hazánk jövője számára a szociáldemokrácia egyetemes alapértékeit, azaz a társadalmi szolidaritást, valamint a jóléti piacgazdaságot támogató és a szociális felelősséggel, demokratikus módon kormányzó politikai berendezkedés lehet az egyetlen megoldás.
 
HA MUNKA VAN – MINDEN VAN 
 
A nyolc órás törvényes munkaidőben megkereshető, a tisztességes élethez elegendő jövedelem ma csak egy igen szűk társadalmi réteg számára biztosított. A magyar társadalom jelentős része túlmunkával, másod- és harmadállással szerzett, gyakran az ún. ’szürke’, esetenként a ’fekete’ gazdaságban elért bevételekből tud megélni. Közel félmillió magyar polgárnak viszont egyátalán nincs munkája. A SZOCIÁLDEMOKRATÁK vállalják, hogy minden eszközzel munkahelyeket teremtenek, és megteremtik a valós, minden tényezőt figyelembe vevő munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás rendszerét.
Rendkívül fontos, hogy a munkanélküliség csökkentése érdekében a kormány vegye figyelembe a munkaerő-piaci viszonyokat, azaz ne látszattevékenységekkel, felesleges közmunkával javuljon a statisztika. A nyolcórás munkaidő érvényesítéséhez át kell gondolni a csoportos létszámleépítés jelenlegi szabályait is, hiszen erre való hivatkozással a munkáltatók ma bármit megtehetnek.
Szigorúan be kell tartatni a törvényes munkaidőt és határozott lépéseket kell tenni az illegális munkavégzés („feketemunka”) ellen.  Módosítani kell a Munka Törvénykönyvét, hogy ne lehessen elbocsátani a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat és gondviselőket, valamint a három évtizedes munkaviszonnyal rendelkezőket. Helyre kell állítani az Országos Érdekegyeztető Tanács működését és az érdekegyeztetés háromoldalú rendszerét. Különleges figyelmet kell fordítani a közszolgálatban dolgozókra  és valós, hosszú távon kiszámítható életpályát kell kínálni a fegyveres testületek hivatásos állományának.
 
LEGALÁBB NETTÓ SZÁZHÚSZ!
 
El fogjuk érni, hogy Magyarországon mindenki legalább nettó 120 ezer forint havi bevételhez jusson. 
A dolgozók számára megemeljük a minimálbért, 120 ezer forintig nem adóztatunk, ennél kevesebbet senki nem vihet haza napi nyolc órás munkabérként.  Az ennél kisebb összegű nyugdíjakat felemeljük nettó 120 ezer forintra. A SZOCIÁLDEMOKRATÁK versenyképes, vállalkozóbarát adórendszert állítanak fel, valamint fokozatosan kivezetik az ágazati adókat, és - felülvizsgálat után - csökkentik az ÁFA kulcsokat, és többkulcsos, jövedelemarányos személyi jövedelemadó-rendszert vezetnek be, fél évre emelik a munkanélküli ellátás időtartalmát és a minimálbért évente emelik az infláció mértékével.  Erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a munkavállalók átlagbére érdemben közeledjen az európai átlaghoz.
 
ESÉLYT A PIHENÉSRE
 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít, és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki. Ezen túlmenően mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz. 
Fel kell számolni a szabadságok kiadása körüli teljes zűrzavart! Meg kell szüntetni azt a szabályozást, amely szerint a kollektív szerződésben el lehet térni a szabadság kiadásánál a munkavállaló hátrányára. Hiszen ha el lehet térni, akkor ettől el is térnek. Pedig a szabadságnak a regenerálódást kell szolgálnia. Szigorúan ellenőrizni kell a törvény által biztosított pótszabadságok kiadásának gyakorlatát és szigorú korlátok közé kell szorítani a túlóráztatás gyakorlatát.
 
AHOL NYUGDIJASNAK LENNI NEM JÓ, OTT FIATALNAK LENNI NEM ÉRDEMES
 
A pihenés különösen megilleti az időseket, a nyugdíjasokat, mindazokat, akikért koruknál fogva egyetemleges felelősséggel tartozunk. A szolidaritás elve alapján a SZOCIÁLDEMOKRATÁK megteremtik az idősek társadalmi integrációjának jogi és költségvetési kereteit, ezen belül adókedvezményt vezetnek be a családban élő szépkorúak után és a nyugellátáshoz való állampolgári jogot visszahelyezik az alkotmányba. Magyarország egyetlen politikai pártjaként 15 pontos cselekvési tervet dolgoztunk ki az idősek érdekeinek és értékeinek védelmében.
Az aktív pihenés sokak számára önképzést, élethosszig tartó tanulást jelent. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a minőségi felnőttképzést és kedvezményes szakmai átképzést biztosítunk a rászorulóknak.
 
OLCSÓBB GYÓGYSZERT – VALÓDI GONDOSKODÁST
 
Nem beszélhetünk európai életminőségről, nyugodt és kiegyensúlyozott mindennapokról, ha személyes szükségleteink kielégítése veszélybe kerül. Szociális összeomlás fenyeget: Magyarország napjainkra elszegényedett. A politikusoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt együttes erővel megállítsuk. A hajléktalanok számára biztonságot nyújtó fedelet adunk és esélyt adunk számukra a társadalomba történő reintegrációhoz. A gyermekéhezést azonnal megszüntetjük !
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK bevezetik a szociális alapú fűtési támogatás rendszerét, hogy senki rászoruló ne fagyoskodhasson télvíz idején. Átalakítjuk az egészségügy szerkezetét és finanszírozását, megteremtjük a kórházak minőségi és működési feltételeit, látható mértékben csökkentjük a várólisták hosszát A gyógyszerek ÁFA-tartalmát 15%-ra csökkentjük, ezzel egyidejűleg megduplázzuk a közgyógyellátási keretet
 
TÁMOGATOTT KÖZMŰVELŐDÉS – EURÓPAI OKTATÁS
 
Visszaadjuk a kultúra, a közművelődés és a művészet teljes politikai függetlenségét, támogatjuk a szabadidősport intézményeit. Jelszavunk „Élsport helyett tömegsport, stadion helyett grund !” Ezzel egyidejűleg megszüntetjük az átgondolatlan presztízs beruházásokat, a felesleges stadionépítéseket.
Megállítják a fiatalok elvándorlását azáltal, hogy eltöröljük a tandíjat és a felsőoktatásban résztvevők röghöz kötését (akkor is, ha képzési hozzájárulásnak, vagy költségtérítésnek nevezik). Segítjük a fiatalok életkezdését, élhetővé téve számukra az országot. Kedvező hitelfeltételekkel, kamattámogatással biztosítjuk az első otthonhoz jutást, és támogatjuk a 35 éves kor alatti fiatal vállalkozókat, az EU-s forrásokhoz rendelt önrész állami költségvetésből történő biztosításával.
 
INGYENES INTERNET – NYELVTUDÁS MINDENKINEK
 
Fokozatos bevezetéssel lehetővé tesszük az ingyenes internet elérést az ország egész területén, prioritást adva a hátrányos helyzetű térségekben és a kistelepüléseken élőknek. Adókedvezményekkel, állami beavatkozással ismét elérhetővé és megfizethetővé tesszük a könyvek megvásárlását, kiegészítő támogatást adunk a színház- és mozijegyek, kiállítási belépők díjához.
Prioritásként kezeljük a nyelvoktatás, nyelvgyakorlás kérdését minden korosztály és társadalmi csoport számára. Tűrhetetlen, hogy a 28 EU-s tagállam közül az utolsó helyen állunk az idegen nyelvek ismeretében!
 
CÉL A JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG
 
Az államnak nem lehet közömbös, hogy polgárai milyen minőségű árukért és szolgáltatásokért fizetnek. Fokozott felelősségünkre tekintettel érdemi reformokat vezetünk be a fogyasztóvédelem területén, kiemelt figyelmet fordítunk a fogyasztók felkészítésére, a pénzügyi és gazdasági kockázatok megelőzésére valamint a jogi keretek újjáalakítására. Határozott, szakszerű és a mindennapi politikai érdekektől független környezetvédelmi stratégiát valósítunk meg, és a mainál nagyobb figyelmet fordítunk az állatvédelem kérdéseire is. 
Élhetőbbé tesszük a településeket, ésszerűvé és átláthatóvá tesszük a falvaink és városaink működését, a fejlesztési források felhasználását az ott élők társadalmi ellenőrzésének tárgyává tesszük. Önálló Budapest-politikánk keretében egységesítjük a parkolást, tovább bővítjük a vendégszeretetéről ismert fővárosunk lakosságbarát intézményeit, csökkentjük a budapesti vendéglátó kisvállalkozások, idegenforgalmi szolgáltatók adminisztratív terheit.
 
NEM A GAZDAGSÁG, HANEM A SZEGÉNYSÉG ELLEN HARCOLUNK
 
Pártunk számára a 3x8 programja nem csupán választási szlogen, hanem átgondolt tartalommal megtöltve a XXI. század emberközpontú, európai mintájú szociáldemokrácia ars poetica-ja. Elképzelésünk megvalósításának egyik feltétele a megfelelő bérszínvonal. A köztudatba és a döntéshozók fogalomkörébe tehát vissza kell hozni a létminimum mellé a társadalmi minimum fogalmát, amely magában foglalja a egyén személyes gyarapodásán, életminőségének javításán túl a  közjó megteremtésére irányuló társadalomformáló szándékot is.
Meggyőződésünk, hogy a magántulajdoni dominanciának, és a piaci versenyen alapuló gazdasági modellnek, a ma belátható történelmi távlatokon belül nincs alternatívája, így Magyarország számára egy szociáldemokrata fordulat jelentheti a társadalmi és gazdasági válságból biztosan kivezető utat 2014-ben. 
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK választási programja a magyar nemzet társadalmi közmegegyezésén alapuló, a nemzetközi együttműködés aktív részvételével megvalósítható, és igazságos közteher-viselésen nyugvó közpolitikát kínál a választóknak. Olyan kormányzást, amely képes újra integrálni hazánkat az európai értékközösségbe. 
 
SZOCIÁLDEMOKRATÁKAT A PARLAMENTBE !
 
 

Támogassa jelöltjeinket! örömmel felkeressük Önt.