Vissza Európába!

SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA

VÁLASZTÁSI PROGRAM 2014

 

Vissza Európába !

 

Magyarország komoly bajban van. Hazánk Európa gazdasági perifériájára szorult, a lakosság fele elszegényedett, a rendszerváltással várt eufória elillant, és a demokrácia mély válságba került.
 
Magyarország teret és tempót veszített. Távolodunk az európai értékektől, a gazdasági és intellektuális felzárkózás lehetőségétől. A reményvesztett, zsugorodó középosztály, az idősek társadalmi megbecsülésének hiánya, és a fiatalok tömeges kivándorlása a magyar társadalom létét fenyegeti. Szociális összeomlás fenyeget.
Magyarország problémáira a szociáldemokrácia egyetemes alapértékeit, azaz a társadalmi szolidaritást, valamint a jóléti piacgazdaságot támogató és a szociális felelősséggel, demokratikus módon kormányzó politikai berendezkedés lehet az egyetlen megoldás.
Magyarország számára egy szociáldemokrata fordulat jelentheti a társadalmi és gazdasági válságból biztosan kivezető utat 2014- ben. A Szociáldemokraták választási programja a magyar nemzet társadalmi közmegegyezésén alapuló, a nemzetközi együttműködés aktív részvételével megvalósítható, és igazságos közteher-viselésen nyugvó közpolitikát kínál a választóknak. Olyan kormányzást, amely képes újra integrálni hazánkat az európai értékközösségbe.
 
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja a szolidaritás és a társadalmi felelősség pártjaként, az egységes nemzeti értékek és érdekek formálója, nemzetközi képviselője.  A történelmi szociáldemokrata mozgalom - Garami Ernő, Mónus Illés, Peyer Károly, Kéthly Anna neve által fémjelzett - törekvéseinek letéteményeseként a társadalmi igazságosság képviseletét, a szolidaritás egyetemes gondolatát, valamint a bérből és fizetésből élők érdekvédelmét tekinti XXI. században is legfontosabb célkitűzéseinek. A Szociáldemokraták politikai jogelődnek tekintik a szervezett munkásságnak a XIX. század második felétől kialakuló magyarországi közösségeit, majd a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot (MSZDP), amely 1890 óta pártként képviselte a szolidaritáson alapuló baloldali értékközösséget. Az MSZDP 1948-as felszámolását követően is - a kommunista diktatúra által emigrációba kényszerített politikusai révén - folyamatosan részese maradt a modern baloldal világméretű szociáldemokrata közösségének.
A megszakított folyamatosság tudatában - az 1956-os forradalom történelmi örököseként, és a rendszerváltozás lehetőségével élve -, az évtizedekig elhallgattatott hazai szociáldemokraták újjáalakították azt a szervezetet, amely európai típusú, etikai pragmatizmuson alapuló néppártként tudomásul veszi a kapitalista gazdasági-társadalmi berendezkedést, és a közhatalomért versengő többpártrendszert. Tevékenységével támogatja a szociális felelősséggel működő, a különböző tulajdoni formák egyenjogúságát elismerő, az állami beavatkozás lehetőségét nem kizáró, és a közösségi jólétet szolgáló szabadpiaci versenyt, valamint a vállalkozói szabadságot. Emellett preferálja a tulajdon sérthetetlenségét, és az értékteremtéssel arányos munkajövedelmekért folytatott munkavállalói küzdelmet. A szociáldemokrata politika primátusa a„Bonum Commune", a közjó megteremtésére irányuló társadalomformáló szándékon alapul. A Szociáldemokraták  alapgondolatnak tekintik, hogy a magántulajdoni dominanciának, és a piaci versenyen alapuló gazdasági modellnek, a ma belátható történelmi távlatokon belül nincs alternatívája.
 
A munka világát érintően a Szociáldemokraták  a „tisztességes munkáért, tisztességes munkabért" elvet vallják, olyan munkajogi környezetet kívánva teremteni, ahol a munkavállaló érdeke nem szorul háttérbe. A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja szükségesnek tartja a munkanélküliség elleni proaktív fellépést, az ellátások időtartamának emelését, és a gazdaság kifehérítése érdekében kezdeményezett össztársadalmi kötelezettséget. Történelmi felelősségük tudatában a Szociáldemokraták  minden eszközzel erősítik a munkavállalói érdekképviseleteket.
 
Magyarország hosszú utat tett meg a rendszerváltozás óta, és a különféle politikai színezetű kormányok különböző jövőképeket vázoltak fel az ország polgárainak. A Szociáldemokraták hisznek az érték alapú társadalom fontosságában. Megvédik az elért eredményeket, megőrzik a tisztességgel megszerzett javak birtoklásának jogát, és pártpolitikai kötődéstől függetlenül elismerik a társadalom érdekében kifejtett áldozatos munkát. A Szociáldemokraták szerint hazánk következő kormányainak cselekvései kizárólag a stabilitásra, kiszámíthatóságra, és nemzetünk boldogulásának elősegítésére kell, hogy törekedjenek.
 
A Szociáldemokraták olyan országot szeretnének, ahol nem vonják kétségbe a polgárok önként vállalt magyarságát, és senki sem sajátítja ki a nemzettudat felemelő érzését. Az ország és a nemzet ügye, a nemzet egységének megőrzése kötelezettségekkel is jár. A Szociáldemokraták elkötelezettek abban, hogy Magyarország visszatérjen az európai demokratikus normák, és jogintézmények világába. Ennek keretében a „nemzet"politikai helyett új magyarságpolitika kialakítását szorgalmazza.
 
 
Jogállamiság és demokrácia - közpolitikai modell
 
A Szociáldemokraták kiállnak a parlamentáris demokrácia, az alkotmányos jogrend mellett, elutasítva a hatalomgyakorlás demokratikus kontrollját jelentő, a fékek és ellensúlyok rendszerét veszélyeztető törekvéseket.
Szövetségi politikájában a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja kész arra, hogy racionális közhatalmi ambícióit támogató politikai céljának elérése érdekében tárgyalópartnernek fogadjon el minden önmagát demokratikusnak nyilvánító pártot, civil szervezetet és mozgalmat. A Szociáldemokraták abban bíznak, hogy Magyarország ismét olyan modern és toleráns európai országgá válik, ahol mindenki megőrizheti emberi méltóságát, valamint érvényesítheti egyéni és kollektív jogait.
 
A Szociáldemokraták közpolitikai modelljében egyszerre szerepel a protektorista és pragmatista megközelítés, ugyanakkor teret ad annak az általános felfogásnak, miszerint a közérdek általában az egyéni érdekek eredőjeként értelmezhető. A párt elutasítja az állami források privilegizált kedvezményezettjeit, azaz nem támogatja az elmúlt években gyakorlattá vált brókerista hatalmi előnyszerzést, a FIDESZ-KDNP kormányzással együttjáró 'mutyikat' és korrupciógyanús, egyéni és csoportérdekeket kiszolgáló különalkukat.
 
A fentiek figyelembevételével a 2014-es választások után a Szociáldemokraták
•      Valós, hosszú távon kiszámítható életpályát kínálnak a közszolgálatban dolgozóknak és a fegyveres testületek hivatásos állományának
•      Megteremtik az idősek társadalmi integrációjának jogi és költségvetési kereteit
•      Felülvizsgálják a mentelmi joggal érintették körét és a mentességek tartalmát
•      Társadalmi egyeztetést kezdeményeznek a kétkamarás parlament bevezetéséről
•      Visszaadják a média függetlenségét
•      Visszaadják a kultúra, a közművelődés és a művészet teljes politikai függetlenségét.
•      A szavazati jogot magyarországi adóalanyisághoz kötik
•      A vagyonosodási nyilatkozati kötelezettséget kiterjesztik a képviselők hozzátartozóira is
•      Megvalósítják az állam és az egyház teljes szétválasztását
•      Emberközeli, pártpolitika-mentes rendészetet valósítanak meg
•      Megszüntetik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, és felállítják a Tűzoltóság Országos Parancsnokságát, az országos mentőszolgálatot a szolgálati törvény hatálya alá helyezik
 
Esélyt a felemelkedésre - Gazdaság- és Szociálpolitikai program
 
A párt számára a társadalmi szolidaritás nem csupán üres szólam, hanem felelősség, és évszázados történelmi kötelezettség is. A szociális leszakadás megállítása az állam feladata, ehhez azonban konkrét intézkedésekre, gazdasági, költségvetési döntésekre van szükség. A Szociáldemokraták a szegényekért felelősséggel tartoznak, nem kriminalizálják a hajléktalanokat, minden állami eszközzel segítik a fokozottan hátrányos helyzetben élőket. A Szociáldemokraták számára a gazdaságpolitika nem hatalomtechnikai, taktikai eszköz, hanem a szolidaritáson alapuló felelős szociális gondoskodás stratégiai kerete.
 
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja a társadalom alapegységének a családot tekinti. Politikai céljainak megvalósításában kiemelt szerepet kapnak a fiatalok, és az időskorúak, valamint a saját érdekeik képviseletében bármilyen ok miatt korlátozottak iránti közfelelősség is. A Szociáldemokraták védik a kisebbségek, a nők, a gyermekek, a fogyatékkal élők jogait, és határozottan elutasítják a rasszizmus és az antiszemitizmus minden formáját.
 
A rendszerváltás óta eltelt közel negyedszázad során számos társadalmi csoport sodródott egzisztenciális válságba. Ezt felismerve a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja a szépkorúak védelmében alapvető állampolgári jognak tekinti, és minden eszközzel követeli a társadalombiztosításhoz és a nyugellátáshoz való állampolgári jog alkotmányos deklarálását. A Szociáldemokraták szerint a nyugdíjak nem adóztathatók, a szépkorúakat pedig minden eszközzel segíteni kell a mindennapjaikban.
 
Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa problémája az átlagéletkor növekedése, és az alacsony születésszám közötti ellentmondás feloldhatatlansága. Ezt a generációs gondot Magyarországon súlyosbítja a nyugdíjak és a megélhetési kiadások diszharmóniája, különösen a gyógyszerek és az élelmiszerek magas forgalmi adótartalma. Sajátos, és egyre gyakrabban tapasztalható helyzet, hogy a családok egy részében állandó jövedelme csak a nyugdíjasoknak van, ezért az idős korosztálynak aránytalanul nagy terhet kell vállalnia a családi összkiadásokból (pl.: munkanélküli gyermekeik, unokáik taníttatásának költségei, támogatása, stb.).
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja elsődleges értéknek tekinti, ezzel együtt minden eszközzel védi az emberi méltóságot, és annak biztosítékait, különösen a hagyomány teremtette erkölcsiséget, a jog uralmát, valamint a szabadságot, mint lehetőséget és képességet.
 
A jóléti állam vívmányainak megőrzésére tett erőfeszítések mellett a szociáldemokraták kiállnak a közoktatás és az egészségügy állami szerepvállalásának legnagyobb mértékű növelése, a leszakadó rétegek felemelkedési esélyeinek megteremtése mellett. A párt meggyőződése, hogy a jólét nem kizárólagosan a szabad piaci folyamatok következménye, hanem az állam tudatos beavatkozásának, keresletélénkítő, munkahelyteremtő politikájának következménye is. Ebben az összefüggésben a dolgozók érdekeinek képviselete a szociáldemokrácia büszkén vállalt történelmi feladata és felelőssége.
 
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja abban érdekelt, hogy a mára teljesen szétzilált oktatást új pályára helyezze, és leszámoljon az életidegen, a történelmileg igazoltan hibás múltba révedő, központi irányítást megvalósító szemlélettel, és az oktatás-képzés színvonalának radikális emelésével végre versenyképes, európai és XXI. századi szintű tudást kapjon mindenki, aki a magyar iskolarendszerben tanul.
 
Ehhez feltétlenül szükséges annak rögzítése, hogy a tanulás alkotmányos alapjog. A Szociáldemokraták nem támogatják az oktatás piacosításának hibás gyakorlatát, a felsőoktatási tandíjat, a nyelvoktatás, a nyelvvizsgák magánúton történő előkészítését, a tankönyvek, taneszközök, tanév eleji beiskolázási költségek jelenlegi mértékét és módszerét. Európaiságunk egyik sarokköve, hogy széles körben alkalmazzuk, és tegyük ismertté az Európai Szociális Charta oktatásra vonatkozó, a tanuláshoz való jog kérdésével foglalkozó fejezetét.
 
A magyar szociáldemokrácia társadalmi elvű liberalizmusa megköveteli - egyúttal intézményes garanciákkal szavatolja - a jog- és esélyegyenlőséget, valamint a többség és a kisebbség konszenzuális kapcsolatának kialakítását. Minden eszközzel támogatja a civil társadalom megerősödését. Ezzel egyidejűleg lehetővé teszi az ellentétes nézeteket vallók közötti azonosságok elismerését, a politikai nézetkülönbségek fenntartása mellett.
A Szociáldemokraták ellenzik a szélsőséges individualizmus, valamint az extrém kollektivizmus megjelenési formáit, az egyének megkülönböztetését társadalmi státusz vagy politikai meggyőződés szerint, továbbá az igazság, vagy az egyenlőség korlátozását, valamint a bármilyen erőfölénnyel való visszaélést. A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja minden erejével védi az egyén világnézeti szabadságát.
 
 
A fentiek figyelembevételével a 2014-es választások után a Szociáldemokraták gazdaságpolitikai programjuk megvalósításának keretében
      •      Módosítják a költségvetési törvényt és az adótörvényeket, annak érdekében, hogy érzékelhetően csökkenjenek a szociális anomáliák.
      •      Folytatják a nyugdíjkorrekciót, és a legalacsonyabb nyugdíjak (nyugdíj-jellegű járandóságok) kiigazítását, visszaállítják a korkedvezményes és a rokkantsági nyugdíjak korábbi rendszerét
      •      Versenyképes, vállalkozóbarát adórendszert állítanak fel, valamint fokozatosan kivezetik az ágazati adókat, és - felülvizsgálat után - csökkentik az ÁFA kulcsokat, és többkulcsos, jövedelemarányos személyi jövedelemadó-rendszert vezetnek be
      •      Az alapvető élelmiszerek hatósági árassá tétele után az ÁFA mértékét 5%-ra csökkentik a tej- és tejtermékek, kenyér, pékáru, hús- és húskészítmények kiskereskedelme vonatkozásában.
      •      A gyógyszerek ÁFA- tartalmát 15%-ra csökkentik
      •      A rezsicsökkentés eddigi gyakorlatának teljes korrekciója mellett visszaállítják az energiatámogatás 2010 előtti rendszerét a legszegényebbek és legrászorultabbak részére
      •      Ingyenessé teszik a készpénzfelvételt mindazoknak, akik munkabérüket, nyugdíjukat, egyéb rendszeres havi illetményüket bankszámlára utaltatják
      •      Fél évre emelik a munkanélküli ellátás időtartalmát
      •      A minimálbért évente emelik az infláció mértékével és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a munkavállalók átlagbére érdemben közeledjen az európai átlaghoz
      •      Megszüntetik a kötelező kamarai regisztrációt és a tagsági kötelezettséget.
      •      Megakadályozzák a vagyonok adó alóli kivonását, az adózatlan jövedelmek külföldre menekítését
      •      Ismét megnyitják a dohánykereskedelmi piacot, valamint új alapokra helyezik a szerencsejáték szabályozását
      •      Megszüntetik az átgondolatlan presztízs beruházásokat, a felesleges stadionépítéseket
      •      Megállítják a fiatalok elvándorlását azáltal, hogy eltörlik a tandíjat és a felsőoktatásban résztvevők röghöz kötését (akkor is, ha képzési hozzájárulásnak, vagy  költségtérítésnek nevezik) Segítik a fiatalok életkezdését, élhetővé téve számukra az országot. Kedvező hitelfeltételekkel, kamattámogatással biztosítják az első otthonhoz jutást, és támogatják a 35 éves kor alatti fiatal vállalkozókat, az EU-s forrásokhoz rendelt önrész állami költségvetésből történő biztosításával
      •      Felülvizsgálják és megszüntetik a jogtalan földbérleti szerződéseket, és minden más „mutyin" alapuló szerződést. Valamint tudatosan segítik elő a helyben lakó, tradicionálisan földműveléssel foglalkozók földszerzési lehetőségét
      •      Elsőbbséget adnak a kis- és középvállalkozásoknak a banki finanszírozás igénybevételekor
      •      Minden eszközzel munkahelyeket teremtenek, és megteremtik a valós, minden tényezőt figyelembe vevő munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás rendszerét
      •      Folyamatosan vizsgálják alternatív és megújuló energiák előtérbe helyezésének lehetőségeit
      •      Leállítják az ivóvíz-, és gyógyvíz-gazdálkodás privatizációját, és minden más olyan privatizációt, amely egyértelműen ellentétes Magyarország érdekeivel.
      •      Innovatív módszerekkel ésszerűsítik a vízgazdálkodást, és az árvízvédelmet.
             A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja a választások után szociálpolitikai programjuk megvalósításának keretében
      •       Családi adókedvezményt vezet be a családban élő szépkorúak után
      •       Emberségessé teszi a szociális temetés intézményét
      •       Minőségi felnőttképzést és kedvezményes szakmai átképzést biztosít a rászorulóknak
      •       Bevezeti a szociális alapú fűtési támogatás rendszerét, hogy senki rászoruló ne fagyoskodhasson télvíz idején.
      •       Átalakítja az egészségügy szerkezetét és finanszírozását, megteremti a kórházak minőségi és működési feltételeit, látható mértékben csökkenti a várólisták hosszát
      •       Módosítja a munka törvénykönyvét, hogy ne lehessen elbocsátani a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat és gondviselőket, valamint a három évtizedes munkaviszonnyal rendelkezőket.
      •       Duplájára emeli a közgyógyellátási keretet
      •       Szigorítja a büntetési tételeket a szépkorúak ellen elkövetett bűncselekmények esetében
      •       Visszaadja a bölcsődei, óvodai és általános iskolai pedagógiai munka becsületét
      •       Megszünteti a felsőoktatásban a röghöz kötöttséget, és minden nappali tagozatos mesterképzésben résztvevő hallgatónak egy féléves külföldi részképzést biztosít, igény szerint.
      •      Tiszteletben tartja a felsőoktatási intézmények önállóságát, és átfogó technológiai fejlesztést valósít meg a közoktatásban
      •       Visszaadja a pedagógusok oktatási szabadságát, megszünteti a központi tankönyvellátást, a kötelező erkölcstan-oktatást, biztosítja a szabadon választható hittan-oktatás feltételeit
      •       A közoktatás esetében felülvizsgálja az intézmények állami fenntartásba vételének ésszerűségét, szükség esetén megszünteti az állami irányítást és felügyeletet.
      •       Támogatja a szabadidősport intézményeit: „Élsport helyett tömegsport, stadion helyett grund !"
      •       Érdemi reformokat vezet be a fogyasztóvédelem területén, kiemelt figyelmet fordít a fogyasztó felkészítésére, a pénzügyi és gazdasági kockázatok megelőzésére  valamint a jogi keretek újjáalakítására
      •       Kialakítja az állatvédelem hatósági felügyeletének hatékony eszközrendszerét.
 
Európai Magyarországot
 
Meg kell állítani az Európától való eltávolodás tendenciáját. A párt elkötelezett az európai integráció, az európai értékrend, a nemzetközi béke, biztonság és stabilitás megóvása iránt. Fontosnak tartja hazánk szövetségi viszonyát az EU és a NATO tagállamaival, továbbá kölcsönösen előnyös kapcsolatok építését szorgalmazza szomszédainkkal és a nemzetközi közösség más szereplőivel. A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja kiemelten fontosnak tartják a határon túl élő magyarság érdekeinek szolgálatát. A Szociáldemokraták Magyarország külkapcsolatait a hitelesség, kiszámíthatóság, és a kölcsönös előnyök alapján, partnerségen alapuló diplomácia keretei között tartják megvalósíthatónak.
 
 
Új lendületet adni az egységes piacnak, folytatni kell a növekedés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében útnak indított uniós stratégia végrehajtását.
A Szociáldemokraták Európa-víziója összhangban van az Európai Bizottság prioritásaival, így Magyarország számára is meghatározó fontosságúnak tartják az alábbi politikai lépések megvalósítását:
 
■     a növekedés és a versenyképesség előmozdítása mind rövid és hosszú távon egyaránt
■     a közigazgatás korszerűsítése.
■     differenciált, növekedésbarát költségvetési konszolidáció elősegítése
■     a gazdasági szereplők részére biztosított banki hitelezés helyreállítása, előnyben részesítve a kis- és középvállalkozásokat.
■     a munkanélküliség visszaszorítása és a válság társadalomra gyakorolt következményeinek enyhítése
 
Európa súlyos pénzügyi, gazdasági, társadalmi és erkölcsi válságon megy keresztül. A válság utáni Európa felépítéséhez szenvedélyre, empátiára, politikai akaratra és a kontinens szociáldemokrata szellemiségnek újraélesztésére van szükség.
 
Összeállította:
Árok Kornél, Arold Imre, Diószegi Gábor, Domán Attila, Kósa Sándor, Papp László, Szöllősi Istvánné, Sárközi Péter, Schiller László, Schmuck Andor, Suha György
(Elfogadta a Választmány 2013. november 30-án.)
 
 

Támogassa jelöltjeinket! örömmel felkeressük Önt.